หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 


 

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

        เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุไว้ดังนี้มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม                                                        


         มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯหรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรม ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จประดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง เพื่อสะดวกแกผู้เข้าอบรมในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ ใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั่นๆและท่านที่สนใจสามารถ กด เข้าไปตามเขตพื้นที่ของท่านได้ ตามแทบด้านขวา ครับ

              บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด คือใคร?

    เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการ

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการ

รับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยว

ชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

      "In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิ

การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

       ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

แรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

    โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี

บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

                                    เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

                                                                                                               

Video แนะนำ หลักสูตร ฝึกอบรมของเรา!!!!

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 

  

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 89,536