หลักสูตร : การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence)

 หลักการและเหตุผล
     การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรก่อนทำจะเสียหายเป็นการบํารุงรักษาตามแผน เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนและตัดสินใจว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรชนิดใดที่ควรจะทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การวัดและประเมินระบบซ่อมบํารุงเพื่อที่จะประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารหรือพนักงาน ซ่อมบํารุงหรือพนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องมีความรู้ในปฏิบัติและจัดการดังกล่าวกบเครื่องมือและ ซึ่งถ้าหากองค์กรมีบุคลากรที่สามารถมีการวางแผนและการวัดผลบํารุงรักษาได้อย่างดี ก็จะส่งผลต่อเครื่องมือและเครื่องจักรที่มี ประสทธิภาพอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการผลิตงานที่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลต่อการบริหารด้านการเงิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารและการดำเนินธุรกิจต่อไป


วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และหลักการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและตามการวัดผลการบำรุงรักษา (KPI Maintenance)


หัวข้อฝึกอบรม
    1. แนวคิดพื้นฐานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกบการเพิ่มผลทางการผลิต
    2. การบำรุงรักษาแบบต่างๆ
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวางแผน Preventive Maintenance
    4. การกำหนดมาตรฐานการควบคุม และการวัดผลของระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
    5. กิจกรรม Work Shop


วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม : การบรรยาย ถาม-ตอบ และฝึกปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม) พร้อมกิจกรรมการทำ Workshop
ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่และตามการวัดผลบํารุงรักษา ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่อบรม : บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ลูกค้าจัดให้
*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 816,062