หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes)

 หลักการและเหตุผล      

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) คือ การใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและกำจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ซึ่งถือว่าความสูญเปล่านั้น เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไปโดยมุ่งเน้นกำจัดความสูญเสีย (Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ การลดความสูญเปล่าส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการการผลิต  รวมถึงความสูญเปล่าส่งผลต่อการลดต้นทุน  ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะช่วยในการสร้างกำไร เพราะถึงแม้เรามีรายได้ไม่สูง แต่ถ้าต้นทุนต่ำ ก็สามารถทำให้เกิดกำไรให้กับธุรกิจด้วยเช่นกัน ถ้าหากเราสามารถทำให้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งขัน  ศาสตร์แห่งการความสูญเปล่าเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอันมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนและความลดความสูญเปล่า

      2) เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า

      3) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 เนื้อหาหลักสูตร

      1) การวิเคราะห์และอภิปรายสภาพการทำงานขององค์กรปัจจุบันต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

   ลดต้นทุนและความสูญเปล่า

      2) การสร้างความตระหนักในการลดต้นทุน
      3) การวิเคราะห์งาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ลดต้นทุนและความลดความสูญเปล่า

          3.1 การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)

          3.2 การรอคอย (Idle Time/Delay)

          3.3 กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process)

          3.4 การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (Defects and Reworks)

          3.5 การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

          3.6 การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Stock)

          3.7 การขนส่ง (Transportation)

     4) workshop การวิเคราะห์ความสูญเปล่า 7 ประการและการปรับปรุง

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิธีการอบรม:    : 
การบรรยาย สลับกิจกรรม  Workshop

ผู้เข้าร่วมอบรม  : :  : ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ระยะเวลา
        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม    :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HRDESIE CENTER) .ชลบุรี*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,104,211