หลักสูตร ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)

หลักสูตร

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน

และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) 

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซม

อุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ

เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์

ที่ชำรุดถ้าจำเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาด ระดับ ๑

หมายถึง ช่างซึ่งมีความสามารถประกอบอาชีพในงานอ่านแบบเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้า ระบบควบคุุมทางไฟฟ้าและการเดินท่อระบบสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีความสามารถทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน ๘ กิโลวัตต์ (๒๕,๐๐๐ BTU/hr.)

 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขา อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก


สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อบรม 3 วัน ราคา 8,500 บาท/ท่าน

( กรณีรวม VAT 7% ชำระสุทธิราคาท่านละ 9,095 บาท ) 


อบรมช่างแอร์, ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน, ช่างเครื่องปรับอากาศ, เรียนช่างแอร์, ใบรับรองช่างแอร์, ติดตั้งแอร์, ซ่อมแอร์, หลักสูตรแอร์, ช่างแอร์มืออาชีพ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, SafetyInThai, Net Energy Tech, Pinthong Group, Isohotnews, อาชีพช่างแอร์, รายได้ช่างแอร์, อนาคตช่างแอร์, ตลาดแรงงานช่างแอร์
                                                                      

                                                                       
                                                                               
                        
                                                                                

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖o

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

  

 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

 

สาขา อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

(Test of National Skill Standards of Air Condition Level 1)

  

 

หลักการและเหตุผล        

            มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ผู้ปรับ  ประกอบ  ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์  โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆเพื่อดูความถูกต้อง  วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และทางกล  ถอด  ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุดถ้าจําเป็นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

วัตถุประสงค์

            1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

            2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ กระบวนการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

            2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 

            1)  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

            2)  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบการสาธิตและตัวอย่าง  (Demonstration)    

            3)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ  (Technology-based learning )

            4)  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning การติดตั้งตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

            1)   มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะทดสอบ หรือ

            2)  อยู่ระหว่างการศึกษาระดับ ปวช.(วิชาชีพ) ปีสุดท้ายในสาขาที่จะทดสอบ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่จะทดสอบ หรือ

            3)  ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่จะทดสอบตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

กลุ่มเป้าหมาย :  ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

จำนวนวันที่อบรม :  3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :  12  คน/รุ่น 

วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก พื้นที่ ชลบุรี
และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training 
และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน


หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี-ระยอง

หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี-อยุธยา-ระยอง

หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 

 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,053