กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมทำ CSR เพื่อสังคม โดยทางบริบัท ท๊อปโปรฯได้เข้าร่วมกิจกรรมและการบริจาคเพื่อสังคมโดยตลอดและได้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความโปร่งใสและตรงไปตรงมา บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ และวิชาชีพตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา

เข้าร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดงนา

เข้าร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

Visitors: 595,987