ตารางอบรมจปเขตพื้นที่เชียงใหม่

อบรม จป หลักสูตร จป หัวหน้างาน เชียงใหม่ เชียงราย อบรม จป. บริหาร อบรม คปอ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน อบรม จป สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 086-3699225 หรือ 097-2370949, 091-2345669 จป เชียงใหม่ ตารางอบรม จป ปี 2561/2018 เชียงใหม่ ตารางอบรม จป. หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ. เชียงใหม่ อบรม จป รูปแบบ in-house และ public training  -อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด สงขลา หัวหิน กรุงเทพ ลำพูน เชียงใหม่ อบรม จป เชียงใหม่ หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2561-2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2018 เชียงใหม่่, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2018-2561 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2561-2018

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2562 (เชียงใหม่) 

สถานที่อบรม : โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

บุคคลทั่วไป : 1,500 บ. สมาชิก : 1,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
           
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

9

2-3 / ธันวาคม / 2562

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

         

10

28-29 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

25-26 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

10-11 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

22-23 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

19-20 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

18-19 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

21-22 / กรกฏาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

20-21 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

18

15-16 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

19

15-16 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

20

17-18 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

21

17-18 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

 

8

2-3 / ธันวาคม / 2562

หลักสูตร จป.บริหาร

          

9

28-29 / มกราคม / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

10

10-11 / มีนาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร.

11

19-20 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

12

21-22 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

13

15-16 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

14

17-18 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

6

12-13 / ธันวาคม / 2562

หลักสูตร คปอ.

          

7

30-31 / มกราคม / 2563

 หลักสูตร คปอ.

8

12-13 / มีนาคม / 2563 

หลักสูตร คปอ.

9

21-22 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

23-24 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

11

17-18 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

12

19-20 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

สถานที่อบรม : โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่ 

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

          

 

  

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

 มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

 COMING SOON

2

กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

3

มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

4

เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

5

พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

6

มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

7

กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

8

สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

9

กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

10

ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

11

พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

12

ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

 

 

 

  


SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2561/2018 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ เชียงใหม่

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

แบบฟอร์มติดต่อ

พื้นที เชียงใหม่


 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : info@safetyinthai.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

  

Visitors: 644,459