จป บริหาร เขตพื้นที่ขอนแก่น

อบรม จป ขอนแก่น จป บริหาร ขอนแก่น อบรมหลักสูตรความปลอดภัย จป บริหาร ขอนแก่น อบรม จป บริหาร ขอนแก่น อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร ขอนแก่น จป ขอนแก่น อบรม คปอ ขอนแก่น สนใจติดต่อ โทร. 086-3699225 หรือ 091-2345669 ขอนแก่น สถานที่จัดอบรม จป โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น บริการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยการทำงาน พื้นที่ ขอนแก่น กรุงเทพ ระยอง อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง มาบตาพุด เชียงใหม่ สงขลา หัวหิน ปราจีน นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี ขอนแก่น ลำพูน ศุนย์อบรมด้านความปลอดภัย จป บริหาร จป หัวหน้างาน คปอ จป เทคนิค และศูนย์ทดสอบด้านไฟฟ้า ทุกอย่างที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แผนฝึกอบรม ปี 2561-2018 เชิญชวนมาอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กรุงเทพ เราพร้อมเปิดให้บริการอบรม จป ทุกพื้นที่ ศูนย์อบรมให้ความความรู้มากมาย และรับประกันว่าจะได้ความสนุกที่ได้มาอบรมกับศูนย์อบรมชลบุรี จป  อบรมจป หัวหน้า  จป บริหาร จป เทคนิค และ คปอ ความปลอดภัยการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ เครน ปั้นจั้น ที่สูง อบรมจป มาตรฐาน จป วิชาชีพ จป บริหาร ขอนแก่น

                             

    

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (ขอนแก่น)
 
สถานที่อบรม : โรงแรมไอโฮเทล จ.ขอนแก่น

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

7

 3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

8

20-21 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

9

15-16 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

11

19-20 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

12

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร 

                                         

 

                     ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         เนื่องด้วย พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย

             และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ "

กำหนดไว้ดังนี้

     มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากร

หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอด

ภัยในการทํางาน จป และบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานให้นําบทบัญญัติมาตรา  วรรคสอง และมาตรา๑๐ มาใช้บังคับกับ

การขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม 

     มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ หรือ

มาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

 

     ดังนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่จัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ขึ้นภายใน

สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตน

ตามกฎหมาย จป

                

กิจการที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

     ตามพรบ.มีดังต่อไปนี้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด

ล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้สถานประกอบการเหล่านี้จำเป็นต้อง

มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

      (1) เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

      (2) โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ  ธุรกิจพลังงาน

      (3) งานก่อสร้าง

      (4) การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่าสินค้า

      (5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ  

     (6) โรงแรม                                                                                          

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยฯ จป ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯวิทยากรผู้เชี่ยว

ชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

      "In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิ

การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม จป

 

      ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

แรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

    โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน จป ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี

บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 

 

 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 773,076