>ใครบ้างที่จะต้องเป็น จป

ใครบ้างที่จะต้องเป็น จป.หัวหน้างาน

       กิจการที่กม. กำหนดจะต้องแต่งตั้ง ลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคนเป็น จป.หัวหน้างาน ภานใน 180 วันนับแต่วันที่เป็น ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน "ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน" คือ ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแลบังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตาหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ

 

จะเป็น จป.หัวหน้างาน ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

 • เป็น"ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน" เช่น หัวหน้างาน , Supervior , Foreman เป็นต้น
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "จป.หัวหน้างาน" (12ชั่วโมง) หรือ เคยเป็น จป.หัวหน้างาน ตามประกาศกระทรวง พ.ศ.2540 
 • กม.ไม่ได้กำหนดเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา หรือ คุณสมบัติอื่น

                                                            

หน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน มีอะไรบ้าง

 1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รัับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยง หรือ อันตราย เบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ
 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
 5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำราญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อ หน่วยงานความปลอดภัย ทันทีที่เกิดเหตุ
 7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ ระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
 8. ส่งเริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 9. ปฏิบัติงานด้านปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

 

กิจการที่ต้องมี จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน

ลูกจ้าง 2 คน ขึ้นไป

 1. เหมืองแร่ ปิโตรเคมี
 2. โรงงาน คลังสินค้า                  
 3. ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 4. ขนส่งคน ขนส่งสินค้า
 5. สถานีบริการน้ำมัน

ลูกจ้าง 20 คน ขึ้นไป

 1. โรงแรม
 2. ห้างสรรพสินค้า
 3. สถานพยาบาล
 4. สถาบันทางการเงิน
 5. LAB กายภาพ
 6. สถานบังเทิง การกีฬา
 7. LAB เคมี ชีวภาพ
 8. สำนักงานสนับสนุน 1-12
 9. กิจการอื่นตามประกาศ
 

  

 

 

Visitors: 1,149,148