หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. (5S. Basic)

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส.  (5S. Basic)

 

หลักการและเหตุผล   5ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานและช่วยให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยทำให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานและนำไปสู่ผลลัพธ์การดำเนินงานตามนโยบายขององค์การ ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจด้านของคุณภาพพื้นฐานในการทำงานส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การในภาพรวม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 5ส.ทำให้ทราบถึงขั้นตอนและการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการสร้างมาตรฐานพื้นที่ทำงานและการทำงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

 

           วัตถุประสงค์

1)    เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

2)    เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

          3)    เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

4)    เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส.ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  ผู้อบรมสามารถนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยว 5ส.

2)  ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงาน

3)  ผู้อบรมสามารถนำหลักการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

4)  ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากิจกรรม 5ส. ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้


รูปแบบการฝึกอบรม

1)    เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

2)    เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

3)    เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

4)    เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA.(Small Group  Activity)  

5)    แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

 

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

หลักสูตร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม 5ส.

(Reduce Cost and Productivity 5S Activity)

หลักการและเหตุผล   กิจกรรมการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งส่วนมากกิจกรรม 5ส. จึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นเทคนิคในการดำเนินกิจกรรม เพราะกิจกรรม 5ส. ถือเป็นกิจกรรมหลักขั้นพื้นฐานที่สามารถนำมาสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้กับพนักงานในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สามารถยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูงสุดและ ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

           วัตถุประสงค์

1)    เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและแนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2)    เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส.  ไปประยุกต์ใช้ 

3)    เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ5ส.ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนและ

    เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4)    เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)   ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2)   ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส.  ไปประยุกต์ใช้ได้

3)   ผู้อบรมสามารถนำหลักการ และเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ5ส.ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนและ

 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4)     ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

1)    เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

2)    เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

3)    เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

4)    เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA.(Small Group  Activity)  

5)    แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

 

กลุ่มเป้าหมาย               ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                         ผู้ทรงคุณวุฒิ*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***


** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,104,235