อบรม จป บริหาร คปอ (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จ ป บริหาร ภาษา อังกฤษ ท๊อปโปร ระดับหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ อบรม จป บริหาร ภาษาอังกฤษ ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ อบรม จป บริหาร Eng ตามหลักสูตร กฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย safety officer management level จป บริหาร ภาษาอังกฤษ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งโดยบังคับใช้แก่กิจการหรือสถานประกอบการ ผู้ที่จะ อบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จป.เทคนิค ต้องผ่านการ อบรม จป ภาษาอังกฤษ เราบริการให้สำหรับผู้ที่สนใจ อบรม จป บริหาร ภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน และด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ผู้ที่สนใจ หลักสูตร จป บริหาร ภาษาอังกฤษ (ENG) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Public โทร.086-3699225 หรือ In House โทร. 097-2370949 มั่นใจได้ว่าเราบริการอย่างเต็มที่ และให้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย จป บริหาร และ จป หัวหน้างาน คปอ 

  


โปรแรง ฉลองครอบ 16 ปี

 


 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด


หลักสูตร จป ออนไลน์ ราคา 16,999 บาท / 20 คน

หลักสูตร ความปลอดภัยที่สูง ราคา 15,000 บาท / 20 คน

หลักสูตร พรบ ลูกจ้างใหม่ ราคา 12,999 บาท /  20 คน

ราคานี้เฉพาะหลักสูตร IN-house ออนไลน์

(ราคาไม่รวม VAT 7%)

  

 


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

9

22-23 / พฤศจิกายน / 2564

8,500

8,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

10

8-9 / ธันวาคม / 2564

8,500

8,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

11

18-19 / มกราคม / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

12

21-22 / กุมภาพันธ์ / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

13

17-18 / มีนาคม / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

14

21-22 / เมษายน / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

15

19-20 / พฤษภาคม / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

16

20-21 / มิถุนายน / 2565

15,000

14,000

               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)

 

 

 


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

จป. บริหาร (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)


    

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

5

27-28 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

6

15-16 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

จป. บริหาร (หลักสูตร ภาษาจีน)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)


    

 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

จป. บริหาร (หลักสูตร ภาษาจีน)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

12-13 / มกราคม / 2564

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)

2

14-15 / กุมภาพันธ์  / 2564

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)

3

14-15 / มีนาคม / 2565

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)

4

4-5 / เมษายน / 2565

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)

5

9-10 / พฤษภาคม / 2565

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)

6

6-7/ มิถุนายน / 2565

15,000

14,000

   หลักสูตร จป.บริหาร (หลักสูตรภาษาจีน) (online)


อบรม คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ.

(ภาษาอังกฤษ-ENG) 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการส่วน

ระยะเวลาอบรม

วัน (12 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

4

22-23 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ. (ENG)

5

7-8 / ตุลาคม / 2564

                             หลักสูตร คปอ. (ENG)

6

13-14 / ธันวาคม / 2564

                         หลักสูตร คปอ. (ENG)

 

 

  

            

 

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร


(ภาษาอังกฤษ)
 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          กฎกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

          (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

          (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

          (3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

          (4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

          (5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

          (6) โรงแรม

          (7) ห้างสรรพสินค้า

          (8) สถานพยาบาล

          (9) สถาบันทางการเงิน

          (10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

          (11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

          (12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

          (13) สำนกงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

          (14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

          **หมายเหตุ**  กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ


 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

          2เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดวิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงานได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

ระยะเวลา 2 วัน (12ชั่วโมง)

สถานที่อบรม : บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้


กำหนดการฝึกอบรม

จป. ระดับบริหาร  (ภาษาอังกฤษ-ENG) 


กำหนดการฝึกอบรม

คปอ.  (ภาษาอังกฤษ-ENG) 


 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

เราได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบ ระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา  

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทรPUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009 , 086-3699-225 , 098-2819-879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345-669 , 063-2681-079

 ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com  Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 


Visitors: 920,593