ตารางอบรม จป เขตพื้นที่ สมุทรสาคร

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2562/2019 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่   สมุทรสาคร

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป. เทคนิค) 


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2562 (สมุทรสาคร)

 สถานที่อบรม : Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร

บุคคลทั่วไป : 2,000 บ. สมาชิก : 1,800 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

          

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

25-26 / พฤศจิกายน / 2562

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

9-10 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

2-3 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

11-12 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

2-3 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

7-8 / กรกฏาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

1-2 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

2-3 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

18

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

6

25-26 / พฤศจิกายน / 2562

หลักสูตร จป.บริหาร

7

  มกราคม / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

8

   กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

9

  มีนาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร.

COMING SOON

10

  เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

11

  พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

12

  มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

13

  กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

14

  สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

15

  กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

16

  ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

17

  พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

18

  ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

COMING SOON

7

  มกราคม / 2563

 หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

8

   กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

9

  มีนาคม / 2563 

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

10

  เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

11

  พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

12

  มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

13

  กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

14

  สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

15

  กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

16

  ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

17

  พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

18

  ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

COMING SOON

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

สถานที่อบรม : Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

          


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

 มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

 COMING SOON

2

กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

3

มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

4

เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

5

พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

6

มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

7

กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

8

สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

9

กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

10

ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

11

พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

12

ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

COMING SOON

 

 

  


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

แบบฟอร์มติดต่อ

พื้นที่ สมุทรสาคร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : info@safetyinthai.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

  

Visitors: 644,458