>ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล SAFETY IN THAI

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล SAFETY IN THAI

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท๊อปโปรเฟสชั่นแนล

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

 

หลักการและเหตุผล : กฎหมายใหม่ล่าสุด

กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะได้จะ

ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากช่างไฟฟ้าทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้จะผิดกฎหมาย มีโทษปรับนายจ้าง

30,000 บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้างผู้ประกอบ

อาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามกฎหมายบังคับ เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงานและได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ (License) ตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด !!! บังคับ ตุลาคม ๒๕๕๙


กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 • 8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน ทดสอบก่อนฝึกอบรม
 • 9.00 - 12.00 น. อบรมทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี เนื้อหาตรงตามกำหนดของราชการ
 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 - 16.00 น. ฝึกจริง (ต่อ) ตามโจทย์ทดสอบภาคปฏิบัติของราชการ
 • 8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน
 • 8.30 - 12.00 น. การทดสอบความรู้
 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 - 16.00 น. การทดสอบภาคความสามารถ

 

วันที่

หลักสูตร

รุ่นที่

ราคาปกติ

ราคาสมาชิก

จองหลักสูตร

7-9 มีนาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

27

4,000

4,000

 

1-2 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

28

4,000

4,000

14-15 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

30

4,000

4,000

28-29 พฤษภาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

31

4,000

4,000

 

1-2 มิถุนายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

32

4,000

4,000

 

29-30 มิถุนายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

33

4,000

4,000

7-8 กรกฎาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

34

4,000

4,000

27-28 กรกฎาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

35

4,000

4,000

 

13-14 สิงหาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

36

4,000

4,000

 

27-28 สิงหาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

37

4,000

4,000

 

วันที่

หลักสูตร

รุ่นที่

ราคาปกติ

ราคาสมาชิก

จองหลักสูตร

7-8 กันยายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

38

4,000

4,000


24-25 กันยายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

39

4,000

4,000

7-8 ตุลาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

40

4,000

4,000


28-29 ตุลาคม 2563

09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

41

4,000

4,000


12-13 พฤศจิกายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

42

4,000

4,000


26-27 พฤศจิกายน 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

43

4,000

4,000

7-8 ธันวาคม 2563
09:00-16:00 น.

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์สุพล คล่องณรงค์
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

44

4,000

4,000

 

 

 
  

 

 
 


การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขา อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน

และการพาณิชย์ขนาดเล

(Test of National Skill Standards of Air Condition Level 1)

 

วันที่

หลักสูตร

รุ่นที่

ราคาปกติ

ราคาสมาชิก

จองหลักสูตร

1-3 เมษายน 2563
09:00-16:00 น.

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

14

8,500

8,500

3-5 มิถุนายน 2563
09:00-16:00 น.

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

15

8,500

8,500

 

10-12 สิงหาคม 2563
09:00-16:00 น.

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

16

8,500

8,500

 

19-21 ตุลาคม 2563
09:00-16:00 น.

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย อาจารย์ถาวร ทิมสุวรรณ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

17

8,500

8,500

 
 

 

หลักการและเหตุผล

          มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ผู้ปรับ  ประกอบ  ติดตั้ง 

และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์  โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ

เพื่อดูความถูกต้อง  วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และทางกล  ถอด  ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุดถ้าจําเป็นอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  โดยความเห็น

ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

วัตถุประสงค์

 
 • 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 • 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ กระบวนการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 • 2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างแอร์

 • ระบบการทำความเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • หลักการทำความเย็นทั่วไปและหลักทำความเย็นที่ใช้ในปัจจุบัน
 • อุณภูมิ ความร้อน การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายเทความร้อน
 • อุปกรณ์หลักการในวงจร และหน้าที่ของอุปกรณ์
 • การทำงานของวงจรสารทำความเย็น
 • อุปกรณ์เสริมในวงจรสารทำความเย็น
 • อุปกรณ์และชิ้นเครื่องฯ ชนิด wall type (ที่เตรียมไว้)
 • การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง
 • ชนิดของสารทำความเย็น
 • การทำสุญญากาศและการเติมสารทำความเย็นอย่างถูกต้อง
 • การอ่านแบบและการวางแผนติดตั้งเครื่องฯ
 • ฝึกติดตั้งเครื่องฯ (ตามแบบฝึกทดสอบ)

 

 

 

เราได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

ทดสอบไฟฟ้าระดับ1 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน-ช่างไฟฟ้า-ช่างแอร์-อบรม-ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา-ปราจีน-บางปู 2563ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน-ช่างไฟฟ้า-ช่างแอร์-อบรม-ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา

 


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) โดยความ เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดถ้าจำเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาด ระดับ ๑ หมายถึง ช่างซึ่งมีความสามารถประกอบอาชีพในงานอ่านแบบเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและการเดินท่อระบบสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีความสามารถทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๘ กิโลวัตต์ (๒๔,๐๐๐ BTU/hr.)

 

 

ลูกค้าบางส่วนที่ได้รับความไว้ใจจากบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,049