หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่

 

        หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

 

 

 

                                                   หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง  

                                                   ให้เป็นหัวหน้างานทุกคน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน

  

                                                       สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ 

                                                    ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน 

                                                  - สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

                                                  - สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

 

                                                       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 

                                                       และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

                                                 - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

                                                 - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง

 

 

 

 

  

 

ทำไมถึงต้องเข้าอบรม ”บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด” ของเรา?

      เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯที่ได้รับการ

รับรอง จากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่

ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วย

ฝึกอบรม  

 

      ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการและถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

         โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน (คปอ.)

ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัย

ในการทำงาน 

 

 

 ภาพบรรยายการอบรม

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,052