หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่

 

                                                      หัวหน้างานต้องอบรม จป.หัวหน้างานทุกคนหรือไม่?

 

 

 

                                                   หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้ง  

                                                   ให้เป็นหัวหน้างานทุกคน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน

  

                                                       สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ 

                                                    ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน 

                                                  - สถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

                                                  - สถานประกอบกิจการตาม (6) ถึง (14) ที่มลีูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

 

                                                       เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน 

                                                       และมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

                                                 - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

                                                 - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง

 

  

                                                 Credit : semcon.co.th

 


 

 

 

Visitors: 601,212