หลักสูตร วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer)

 
 
 

หลักการและเหตุผล


   การสร้างวิทยากรภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรจะต้องสร้างขึ้น เพราะวิทยากรภายใน เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร เช่น การปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในจะวัฒนธรรม ระบบงาน และทราบถึงปัญหาและเหตุปัจจัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี วิทยากรภายในจึงสามารถจัดการเนื้อหา ในการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม แทนการสรรหาวิทยากรภายนอกเพื่อเข้ามาอบรม หลักสูตรวิทยากรภายในด้านความปลอดภัยเป็นหลักสูตรส่งเสริมความรู้ ทักษะ ที่สำคัญในการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทฺภาพวัตถุประสงค์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 

 

       เนื้อหาบรรยาย

       วันแรก

       เวลา 9.00-12.00 .

       Chapter 1: วิทยากรมืออาชีพ

1.1     ลักษณะและคุณสมบัติการเป็นวิทยากรที่ดี

1.2    บทบาทและเป้าหมายของวิทยากรต่อความสําเร็จ

       Chapter 2:  การเตรียมความพร้อมสู่วิทยากรภายในด้านความปลอดภัยมืออาชีพ

             2.1 กฎหมายและระเบียบการบริหารด้านความปลอดภัยในการทำงานที่วิทยากรต้องรู้

             2.2 เทคนิคการออกแบบสอนกฎหมายและระเบียบการบริหารด้านความปลอดภัยให้น่าสนใจ

             2.3 การใช้และผลิตสื่อการประกอบการเป็นวิทยากร

       เวลา 13.00-16.00 น.

       Chapter 3เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

                   และเทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน         

       Chapter 4: การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Role Play การสอนหลักสูตรและสื่อที่ตนเองออกแบบ

 

 

       วันที่สอง

       เวลา 9.00-12.00 น.

       Chapter 5:  กิจกรรม Role Play การสอนของวิทยากรทุกท่านด้านความปลอดภัยและ Commentator

       เวลา 13.00-16.00 น.

       Chapter 5:  กิจกรรม Role Play การสอนของวิทยากรทุกท่านด้านความปลอดภัยและ Commentator (ต่อ)

 

 

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **

  
Visitors: 817,352