หลักสูตร วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย (Safety Train the Trainer)


โปรแกรมอบรมวิทยากร ปี 2562/2019 (ชลบุรี)

หลักสูตร วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี  

 บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,250 บ. (ราคาไม่รวมVAT)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

20-21 / มิถุนายน / 2562

หลักสูตร วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

2

25-26 / กันยายน / 2562

หลักสูตร วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

 
 
 

       หลักการและเหตุผล

          การสร้างวิทยากรภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรจะต้องสร้างขึ้น เพราะวิทยากรภายใน เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบุคลากร เช่น การปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งวิทยากรภายในจะวัฒนธรรม ระบบงาน และทราบถึงปัญหาและเหตุปัจจัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี วิทยากรภายในจึงสามารถจัดการเนื้อหา ในการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างวิทยากรภายในสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม แทนการสรรหาวิทยากรภายนอกเพื่อเข้ามาอบรม หลักสูตรวิทยากรภายในด้านความปลอดภัยเป็นหลักสูตรส่งเสริมความรู้ ทักษะ ที่สำคัญในการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทฺภาพ


                วัตถุประสงค์

1)     ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

2)    ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อบทบาทการเป็นวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย


      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)     ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักการ และเทคนิคการวิทยากร

2) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหาร จัดการด้านการออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

รูปแบบการฝึกอบรม

1)  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

2)  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

3)  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

4)  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (Role Play & Commentator)

 

       เนื้อหาบรรยาย

       วันแรก

       เวลา 9.00-12.00 .

       Chapter 1: วิทยากรมืออาชีพ

1.1     ลักษณะและคุณสมบัติการเป็นวิทยากรที่ดี

1.2    บทบาทและเป้าหมายของวิทยากรต่อความสําเร็จ

       Chapter 2:  การเตรียมความพร้อมสู่วิทยากรภายในด้านความปลอดภัยมืออาชีพ

             2.1 กฎหมายและระเบียบการบริหารด้านความปลอดภัยในการทำงานที่วิทยากรต้องรู้

             2.2 เทคนิคการออกแบบสอนกฎหมายและระเบียบการบริหารด้านความปลอดภัยให้น่าสนใจ

             2.3 การใช้และผลิตสื่อการประกอบการเป็นวิทยากร

       เวลา 13.00-16.00 น.

       Chapter 3: เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

                   และเทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน         

       Chapter 4: การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Role Play การสอนหลักสูตรและสื่อที่ตนเองออกแบบ

 

       วันที่สอง

       เวลา 9.00-12.00 น.

       Chapter 5:  กิจกรรม Role Play การสอนของวิทยากรทุกท่านด้านความปลอดภัยและ Commentator

       เวลา 13.00-16.00 น.

       Chapter 5:  กิจกรรม Role Play การสอนของวิทยากรทุกท่านด้านความปลอดภัยและ Commentator (ต่อ)

 

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **

  
*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร  033-135-009 , 038-387-717 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : info@safetyinthai.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หลักสูตร

Visitors: 782,615