เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.คืออะไร)

                                                                

 


อบรม จป หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

        อบรม จป หัวหน้างานอบรม จป บริหารอบรม จป เทคนิคอบรม คปออบรมความปลอดภัยในการทำงานอบรมชลบุรีอบรมจปหัวหน้างานระยองอบรมจปบริหารอบรมจเทคนิคอบรมคปออบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค safetyinthai เราพร้อมให้บริการ ด้านอบรม จป และ หลักสูตร จป หัวหน้างาน ด้านความปลอดภัยการทำงาน ราคาถูก เพื่อให้เป็น มาตรฐานแรงงาน ศูนย์อบรม จป มีบริการให้ในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด เชียงใหม่ ขอนแก่น อบรม ด้าน จป หัวหน้างาน สงขลา หัวหิน อบรม จป อยุธยา กรุงเทพ เราเป็นศูนย์อบรมด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน นครราชสีมา ทุกพื้นที่ อบรม จป หัวหน้างาน ระยอง

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานโดยสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน"  เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่า เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน โดยตำแหน่ง ในการทำงานนนั้น หัวหน้านับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะหัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยระดับไหน

เนื้อหาการอบรม เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จป. ยุคปัจจุบัน  ใครกำลังสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ แต่เราต้องผ่าน จป.ระดับหัวหน้างานก่อนที่จะไปจป. บริหาร นั้นก็คือ หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.หัวหน้างาน)

จป. คือ?  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีและปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

หากสถานประกอบการไม่มี จป.

         นายจ้างหากนายจ้างไม่ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในสถานประกอบการของตน ต้องระวางโทษ “จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ  

 

 

 

ทำไมถึงต้องเข้าอบรม ”บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด” ของเรา?

      เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯที่ได้รับการ

รับรอง จากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่

ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วย

ฝึกอบรม  

 

      ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการและถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

         โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัย ในการทำงาน (คปอ.)

ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัย

ในการทำงาน 

 


 ภาพบรรยายการอบรม


 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 911,250