ตารางอบรม จป เขตพื้นที่ ลาดกระบัง

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 ลาดกระบัง

สถานที่อบรม : 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

16-17 มีนาคม 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

25-26 พฤษภาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

13-14 กรกฎาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

21-22 กันยายน 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

9-10 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

16-17 มีนาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

25-26 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

13-14 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

21-22 กันยายน 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

9-10 พฤศจิกายน 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

18-19 มีนาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

2

27-28 พฤษภาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

3

15-16 กรกฎาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

4

23-24 กันยายน  2563

หลักสูตร คปอ.

 5

11-12 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร คปอ. 

 

 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2563/2020 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่  ลากกระบัง

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : Topprotpd@yahoo.com


หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

Visitors: 815,355