การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

 

กฎกระทรวง “กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ 2555”

 

ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการฯ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ข้อ 30 ให้นำยจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ

 

 

กฎกระทรวง “การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.
2556” 

 

ตารางสรุปการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,051