เทคนิคการจัดทำ JSA สำหรับจป.

 

เทคนิคการทำ JSA

สำหรับจป.


 

                    วัตถุประสงค์ของการทำ JSA

          1. เพื่อให้เรียนรู้งานที่ควบคุมมากขึ้น

          2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทัศนคติด้านความปลอดภัยดีขึ้น

          3. เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และทำให้ขั้นตอนในการทำงานปลอดภัยมากขึ้น 

          ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ

          4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมพนักงานประจำการและพนักงานใหม่ในด้านความปลอดภัยได้อย่างดี

          5. เพื่อให้สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและใช้ในการวางแผนงานด้นความปลอดภัย

 

                    ประโยชน์ที่ได้จากการทำ JSA

          - เพื่อขี้บ่งอันตรายที่มีอยู่ (existing hazards)

          - เพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (potential hazards)

          - เรียงลำดับมาตรการการปรับปรุงแก้ไข

          - ลด และ/หรือ ขจัดอันตราย

          - เพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน

 

                    การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

                    หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เพื่อค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากในแต่ละส่วนของงานอันเป็นการกระทำ

          พื้นฐานที่จะป้องกันอุบัติเหตุไมให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์คือผู้ที่รู้ขั้นตอนของงานนั้นดีที่สุด

 

                    การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

          ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย มี 4 ขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 1 การเลือกงานที่ทำการวิเคราะห์

          ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับวิธีการทำงานเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม

          ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน

          ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัยและสามารถป้องกันอันตรายที่พบได้

 

 

          ขั้นตอนที่ 1 การเลือกงานที่ทำการวิเคราะห์อาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ

          1. งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย

          2. งานที่มีอันตรายมาก

          3. งานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หรืองานที่เปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการผลิต

          4. งานที่มีผู้ปฏิบัติงานมาก

 

          ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับวิธีการทำงานเป็นขั้นตอนที่เหมาะสม

          1. เริ่มต้นนับขั้นตอนเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้น

          2. เขียนขั้นตอนตามลำดับของงาน

 

          ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาอันตรายที่จะเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน

          3.1 กระแทก 

          3.2 ตกจากที่สูง 

          3.3 สะดุด หกล้ม 

 

          3.4 เศษวัตถุกระเด็นและ อื่นๆ

          3.5 ถูกหนีบ

          3.6 ถูกกระแทก

          3.7 ถูกไฟฟ้าดูด

          

          ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัย และสามารถป้องกันอันตรายที่พบได้

 

 

                    หลักพิจารณา

          วิเคราะห์หาแหล่งอันตายที่ซ่อนอยู่ในขั้นตอนย่อย แหล่งอันตราย PEME

          P People

          E Equipment, Machine, Tool

          M Material

          E Environment

 

 

 

                    คน (People)

          - มีสิ่งใดบ้างที่สัมผัสแล้วทำให้เกิดบาดเจ็บ เจ็บป่วยเครียด และเมื่อยล้า

          - พนักงานมีโอกาสที่ถูกดึง สัมผัส/ติด เข้าไปอยู่ระหว่างจุดอันตรายหรือตกลงมา/ตกเข้าไปในจุดที่เป็นอันตรายหรือไม่ 

 

 

 

 

                    อุปกรณ์ (Equipment)

          - มีอันตรายใดบ้างที่เกิดจากเครื่องมือ เครื่องจักรยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ

          - เหตุฉุกเฉินอะไร(ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นบ่อย

          - อุปกรณ์จะทำให้เกิดความสูญเสียในด้านความปลอดภัยคุณภาพงานและการผลิตได้อย่างไร 

 

                     วัสดุ (Material)

          - มีอันตรายใดบ้างที่มีอยู่ในสารเคมี วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

          - มีปัญหาเฉพาะใดบ้างที่เกิดจากการยก ขนย้าย ลำเลียงวัสดุ

          - วัสดุต่าง ๆ จะทำให้เกิดความสูญเสียในด้านความปลอดภัย คุณภาพงานและการผลิตได้อย่างไร

                    สิ่งแวดล้อม (Environment)

          - ปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน

          - ปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้นจากเสียง แสง ความร้อน ความเย็น รังสี ความสั่นสะเทือน การระบายอากาศ

          - ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความสูญเสียในด้านความปลอดภัย คุณภาพงานการผลิตได้อย่างไรผลกระทบร้ายแรงอื่นๆ

          ถ้าหากมีปัญหาอันจากงานที่ทำ  

Visitors: 1,149,143