หลักสูตร - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

หลักสูตร

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

                  

ตารางอบรมหลักสูตร

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี


รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

27  15 / ตุลาคม / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
เต็ม
27.1  19 / ตุลาคม / 2565
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
28  25 / ตุลาคม / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   29  31 / ตุลาคม / 2565
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
30  7 / พฤศจิกายน / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
31  14 / พฤศจิกายน / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
32  21 / พฤศจิกายน / 2565
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
33  28 / พฤศจิกายน / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   34  3 / ธันวาคม / 2565
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
35  22 / ธันวาคม / 2565     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   36  9 / มกราคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
37  28 / มกราคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
38  6 / กุมภาพันธ์ / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น   
39 27 / กุมภาพันธ์ / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
40  18 / มีนาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   41  31 / มีนาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
42  12 / เมษายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
43  29 / เมษายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
44  6 / พฤษภาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
45  26 / พฤษภาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   46  10 / มิถุนายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
47  26 / มิถุนายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   48  7 / กรกฎาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
49  25 / กรกฎาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
50  5 / สิงหาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
51  18 / สิงหาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
52  15 / กันยายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   53  29 / กันยายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
54  9 / ตุลาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
55 28 / ตุลาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
56    6 / พฤศจิกายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
57  18 / พฤศจิกายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   58  9 / ธันวาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
59  18 / ธันวาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  

 

 
 
 

 

  

 

หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น


 

หลักการและเหตุผล

             ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

           ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย มีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ แม้กระทั่งวิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย ซึ่งผู้ผลิตจำหน่ายส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

          2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

          3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี

          4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

 

 

สัญญาณมือเครนสากล

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“

“เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น

ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ

          คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes)

 

 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,253