หลักสูตร - ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 


หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

  

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์ 

                      

 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” 

 

(Construction Site Safety)

 

 

หลักการและเหตุผล        

          งานก่อสร้างในประเทศไทยได้ก้าวรุดหน้า และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง คืออุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประมาณค่ามิได้ความสูญเสียจากงานก่อสร้างในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจำนวนมากที่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากงานก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งและให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

          2เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายในงานปฏิบัติการและองค์ประกอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 

หัวข้อการอบรม

          1) กฎหมายและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

          2) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

          3) องค์ประกอบของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

          4) ความปลอดภัยในสถานที่งานก่อสร้าง

          5) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

          6) การทำงานบนที่สูง working at heights

          7) ระบบป้องกันของตก การปิดกั้นควบคุมพื้นที่เขตก่อสร้างเขตอันตรายความปลอดภัยส่วนบุคคล

          8) การควบคุมอุบัติเหตุและขออนุญาตเข้าทำงาน Control measure and permit to work.

          9) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

          10) ความปลอดภัยในการใช้งานนั่งร้าน

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง,หัวหน้างาน,ผู้ควบคุมงาน 

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

 

 

 

กฎกระทรวง

กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

          

             

    

    

    

    

    

    

   

       

         


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,076