หลักสูตร - ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

 


หลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานเครื่องจักร


 

อบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

  

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                

  
   

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

 กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้นายจ้าง

ต้องจัดให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือทีอาจก่อให้เกิดอันตราย

ได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักรและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

 


          

          

 
 
 
 
กรุณากรอกข้อความ...

 

                      

 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          ตามที่กฎกระทรวงแรงงานเรื่อง มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศออกมาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ซึ่งในรายละเอียดของข้อกำหนดกฎหมายที่กล่าวถึงเครื่องจักรในหมวดที่ 1 มีความหน้าสนใจ ในประเด็นที่กฎหมาย มีการระบุ จำแนก ชนิดประเภทและลักษณะการทำงานของเครื่องจักรไว้ค่อนข้างชัดเจน และ กำหนดมาตรการต่างๆที่ให้สถานประกอบกิจการ ต้องดำเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร การจัดการหรือมาตรการสำหรับใช้ในการควบคุมการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัยและที่สำคัญขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะควบคุม กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างชัดเจน 

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในด้านปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

          2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

          1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          2) อันตรายที่เกิดจากเครื่องจักร

          3) การวิเคราะห์อันตรายจากเครื่องจักร

          4) ขั้นตอนความปลอดภัยของเครื่องจักร (Six steps to a safe machine)

          5) การเคลื่อนไหวของเครื่องจักร (Machine Motion)

          6) ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

          7) หน้าที่ หลักการทำงาน โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้งาน

                    ㆍSafety Switches

                    ㆍLight Curtain

                    ㆍVision camera

                    ㆍLaser Scanner

          8) เทคนิคการออกแบบระบบป้องกันเครื่องจักรกล

          9) การโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบป้องกัน( Safety) เครื่องจักรกล


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบและทำงานกับเครื่องจักร

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


   

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

 กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้นายจ้าง

ต้องจัดให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือทีอาจก่อให้เกิดอันตราย

ได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักรและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

 


          

          

 
 
 
 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,318