หลักสูตร - เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

 


หลักสูตร

เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


 

            

 

หลักสูตร : เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางอ้อม ซึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องสถานประกอบการต้องมีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทํามาตรการป้องกัน และควบคุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สําคัญของการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุเพื่อมิให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นซ้ําอีก 

 

วัตถุประสงค์

          - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ 

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดิมขึ้นซ้ําอีก 

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสอบและการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

 

หัวข้อการอบรม

          1. ขอบเขตและหลักการสอบสวนอุบัติเหตุอันตราย 

                    ก.) หลักการสอบสวนอุบัติเหตุ 

                    ข.) การวางระบบรายงานสภาพไม่ปลอดภัยและการประเมินระดับความเสี่ยงจาก Near-miss Accident

                    ค.) กระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุ 

          2. เทคนิคการสอบสวนอุบัตเหตุ 

                    ก.) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Change Analysis) 

                    ข.) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) 

                    ค.) การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

                    ง.) การคํานวณความสูญเสียทางตรง/ทางอ้อม 

          3. ขั้นตอนและการรายงานสอบสวนอุบัติเหต


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวน รายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไข

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร , วิศวกร , หัวหน้างาน , พนักงาน , เจ้าของกิจการ , ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 


ภาพบรรยากาศการอบรม 

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,058