หลักสูตร - เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

 


หลักสูตร

เทคนิคการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 


                


            

 

หลักสูตร : เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางอ้อม ซึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องสถานประกอบการต้องมีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทํามาตรการป้องกัน และควบคุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สําคัญของการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุเพื่อมิให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นซ้ําอีก 

 

วัตถุประสงค์

          - เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ 

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดิมขึ้นซ้ําอีก 

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสอบและการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

 

หัวข้อการอบรม

          1. ขอบเขตและหลักการสอบสวนอุบัติเหตุอันตราย 

                    ก.) หลักการสอบสวนอุบัติเหตุ 

                    ข.) การวางระบบรายงานสภาพไม่ปลอดภัยและการประเมินระดับความเสี่ยงจาก Near-miss Accident

                    ค.) กระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุ 

          2. เทคนิคการสอบสวนอุบัตเหตุ 

                    ก.) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Change Analysis) 

                    ข.) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) 

                    ค.) การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

                    ง.) การคํานวณความสูญเสียทางตรง/ทางอ้อม 

          3. ขั้นตอนและการรายงานสอบสวนอุบัติเหต


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวน รายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไข

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร , วิศวกร , หัวหน้างาน , พนักงาน , เจ้าของกิจการ , ผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,262