หลักสูตร - ความปลอดภัย 6 ชม.ตามพรบ.2554 ลูกจ้างใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

 

 

หลักสูตร

ความปลอดภัย 6 ชม.ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)

ภาษาอังกฤษ

 

 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

หลักสูตร : ความปลอดภัย 6 ชม.

ตามพรบ.2554 (ลูกจ้างใหม่)

 


หลักการและเหตุผล        

          ตามที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ทุกคน กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัด ให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

 

โดยมีหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

          1.  จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

          2. จัดให้ห้องฝึกอบรมต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 60 คน

          3. จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          4. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมี ทะเบียนรายชื่อของลูกจ้างมราผ่านการอบรม อบรม วัน เวลา และสถานที่อบรมพร้อมลายเซ็นวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          2. เพื่อเสริมสร้างลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมกับหัวหน้างานในการค้นหาและประเมินอันตราย ภายในพื้นที่ทำงานของตนเอง

          3. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ลูกจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบกิจการ

          2. ควบคุมและลดความเสี่ยงจากการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มของลูกจ้างเข้า ทำงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานใหม่พนักงานทั่วไปพนักงานที่เปลี่ยนหน้าที่งาน 

ระยะเวลา :  ชั่วโมง  ( 09.00 – 16.00 น . ) 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม 

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

          

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,149,148