หลักสูตร - การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมาย

 


หลักสูตร

การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย


 

 สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

                    บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 
แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


            

 

หลักสูตร : การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

ตามกฎหมาย

 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การบริหารจัดการสารเคมีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องระบบการจำแนก และการสื่อสารความเป็นอันตราย ของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ผลิต  ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ( Safety Data Sheet : SDS) ตามระบบ GHS และตามประกาศ กฎกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้ผู้ที่ทำงานกับสารเคมีอันตรายที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้ายแรงในโรงงาน และป้องกันไม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทำงาน จนก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน  


 

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย

          ทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ

          สามารถดำเนินการในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


หัวข้อการบรรยาย

          1. ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย

          2. พ.ร.บ. วัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ กับสารเคมีและวัตถุอันตราย , การขึ้นทะเบียนการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

          3. การนำเข้า การขนส่ง การส่งออกสารเคมีและวัตถุอันตราย ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

          4. การจำแนกประเภทวัตถุอันตราย

          5. การแสดงข้อมูลของสารเคมีและวัตถุอันตราย

          6. ฉลากของสารเคมีตามจ้อกำหนด UN , NFPA ฉลากตามมาตรฐาน ADR ฉลากตามระบบของออสเตรเลีย

          7. วัตถุอันตรายตามระบบสากล ตลอดจนการจำนแกและการแสดงสลากสารเคมีตามระบบใหม่ GHS

          8. สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติวัตถุอันตราย

          9. การบริหารจัดการสารเคมีอันตราย , วิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย , สถานที่เก็บรักษา รูปแบบการฝึกอบรม

          -  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

          -  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

          -  เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

          -  เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Scenario Case)

          -  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา :  วัน  


 

 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,056