อันตรายจากเสียงดัง
อันตรายจากเสียงดัง
อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ;

 


อันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

1. เสียงดังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินทั้งชั่วคราวและถาวร

2. เสียงดังทำให้เกิดการรบกวนการพูดสื่อความหมาย สัญญาณต่างๆ ถูกรบกวนจากเสียงดัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

3. เสียงดังทำให้เกิดการตกใจความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การประเมินเสียงดังในการทำงาน

 การประเมินเสียงดังในการทำงาน

1. การวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) เพื่อประเมินระดับเสียงตามกฎหมาย

2. การวัดเสียงวิเคราะห์ความถี่เสียง (Frequency Analyzer) เพื่อวิเคราะห์ความถี่ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดและจัดทำแผนควบคุมเลียง

3. การวัดเสียงกระทบหรือกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter)

กรณีมีเสียงดังมากกว่าปกติเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ

4. การวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) กรณีที่ผ็ปฎิบัติงานมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานเปลี่ยนระดับเสียงที่ไม่คงที่

 


 

อันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงานการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

1. ป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งกำเนิด

1.1 การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ทำงานมีเสียงเงียบ

1.2 การติดตั้งตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงดัง

1.3 การจัดที่ครอบปิดเครื่องจักรอันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงานการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

2. ป้องกันที่ทางผ่าน

2.1 การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ปฎิบัติงาน

2.2 การจัดทำห้องหรือฉากด้วยวัสดุดูดซับอันตรายจากเสียงดัง ; อันตรายเสียงดังที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่เกิดจากการทำงาน ; เสียงที่อันตรายต่อหู ; อันตรายจากเสียงในโรงงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดัง ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในการทำงาน ; การป้องกันอันตรายเสียงดังในโรงงานการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

3. ป้องกันที่ตัวผู้ปฎิบัติงาน

3.1 การลดระยะเวลาการทำงานกับเสียงดัง

3.2 การใช้ที่ครอบหู (Ear Muffs)

3.3 ที่อุดหู (Ear Plug)Visitors: 1,163,045