หน้าที่ของจป.เทคนิค


หน้าที่จป.เทคนิค ; จปเทคนิค ; จป.เทคนิค ; คุณสมบัติจปเทคนิค ; คุณสมบัติจปเทคนิคหน้าที่ของ จป.เทคนิค

1.     ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

2.    จัดทำรายงานการประสบอันตราย

3.    รวบรวมสถิติการประสบอันตราย

4.   ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

5.    ให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย

6.   วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย


คุณสมบัติ

1.     สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

2.    ผ่านการฝึกอบรมและเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

3.    เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน


Visitors: 1,155,047