ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

                           
                      บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 


 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

                

 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
ตารางอบรมหลักสูตร


ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร


สามารถอบรมได้แล้ววันนี้

 

 

                      

 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          ตามที่กฎกระทรวงแรงงานเรื่อง มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศออกมาใหม่ๆ สดๆ ร้อนๆ ซึ่งในรายละเอียดของข้อกำหนดกฎหมายที่กล่าวถึงเครื่องจักรในหมวดที่ 1 มีความหน้าสนใจ ในประเด็นที่กฎหมาย มีการระบุ จำแนก ชนิดประเภทและลักษณะการทำงานของเครื่องจักรไว้ค่อนข้างชัดเจน และ กำหนดมาตรการต่างๆที่ให้สถานประกอบกิจการ ต้องดำเนินการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร การจัดการหรือมาตรการสำหรับใช้ในการควบคุมการทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัยและที่สำคัญขาดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะควบคุม กำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรอย่างชัดเจน 

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในด้านความปลอดภัยการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

          2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม

          1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          2) อันตรายที่เกิดจากเครื่องจักร

          3) การวิเคราะห์อันตรายจากเครื่องจักร

          4) ขั้นตอนความปลอดภัยของเครื่องจักร (Six steps to a safe machine)

          5) การเคลื่อนไหวของเครื่องจักร (Machine Motion)

          6) ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

          7) หน้าที่ หลักการทำงาน โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้งาน

                    ㆍSafety Switches

                    ㆍLight Curtain

                    ㆍVision camera

                    ㆍLaser Scanner

          8) เทคนิคการออกแบบระบบป้องกันเครื่องจักรกล

          9) การโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบป้องกัน( Safety) เครื่องจักรกล


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม  ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบและทำงานกับเครื่องจักร

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


   

ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

 กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้นายจ้าง

ต้องจัดให้ลูกจ้างดังกล่าวได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องมือทีอาจก่อให้เกิดอันตราย

ได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักรและเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

 


          

          

 
 
 
 


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,052