การฝึกอบรมแบบออนไลน์-สำหรับสถานประกอบกิจการ

 

 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ สำหรับสถานประกอบกิจการ 

ใช้บังคับตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่; 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่; 1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

และรายการค่าใช้จ่าบที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่;

 


 2. กำหนดให้การยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร

1. ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่

2. ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สถาบันฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นการฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่; 3. จำนวนผู้เข้าอบรม ให้เป็นดังนี้

1. การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 100 คน

2. การฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน

3. การฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมกลุ่มละไม่เกิน 50 คน ต่อ วิทยากร 1 คน 

 


การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่;


 

4. กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยายวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน

แสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน

แต่ต้องสามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาพและเสียงตลอดการฝึกอบรม


 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ; ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบกิจการ;อบรม; อบรมสำหรับสถานประกอบกิจการในรูปแบบใหม่;

 


5. สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับยื่นคำขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Visitors: 1,163,465