อบรม-หลักสูตร-ดับเพลิงขั้นต้น-2567/2568


 

หลักสูตร

ดับเพลิงขั้นต้น

 ท๊อปโปรฯ เราให้บริการอบรมในหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น พร้อมให้บริการทุกท่านที่สนใจ
สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


 

 ใบอนุญาต

ให้เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๖๑

 

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 


โปรแกรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ปี 2567/2024 (ชลบุรี-ระยอง)

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น

 

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT)


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

12ศุกร์ 19 ก.ค. 2567
ดับเพลิงขั้นต้นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.- 2,000.-
13พฤหัสฯ 1 ส.ค. 2567
ดับเพลิงขั้นต้นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.- 2,000.-
14จันทร์ 19 ส.ค. 2567
ดับเพลิงขั้นต้นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.- 2,000.-
15จันทร์ 2 ก.ย. 2567
ดับเพลิงขั้นต้นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.- 2,000.-
16พฤหัสฯ 19 ก.ย. 2567
ดับเพลิงขั้นต้นชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.- 2,000.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

17 อังคาร 1 ต.ค. 2567 ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.-  2,000.-
23 ศุกร์ 11 ต.ค. 2567 ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,500.-  900.-
18 เสาร์ 19 ต.ค. 2567
( อบรมวันเสาร์ )
ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.-  2,000.-
19 ศุกร์ 1 พ.ย. 2567 ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.-  2,000.-
20 ศุกร์ 22 พ.ย. 2567 ดับเพลิงขั้นต้น ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,200.-  2,000.-

  

 

หลักสูตร :  ดับเพลิงขั้นต้น


(Basic firefighting)

 

 

หลักการและเหตุผล

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 จึงกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี

          2. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องดับเพลิงได้ และสามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

หัวข้อการอบรม

          ภาคทฤษฎี หัวข้อวิชาดังนี้

          1) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

          2) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

          3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

          4) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

          5) เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

          6) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

          7) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

          8) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ


          ภาคปฏิบัติ

          1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

          2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

          3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

          4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง


วิธีการอบรม : บรรยาย  ,  Case Study  และฝึกปฏิบัติจริง

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (6 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%


 

 

การดับเพลิงเบื้องต้น
Fire Rating จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อถังดับเพลิงได้ เนื่องจากมีมาตรฐานการรองรับ
ที่ชัดเจนการเลือกถังดับเพลิงมาใช้ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ ควรเลือกจากประเภทของเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการดับไฟของถังดับเพลิง รวมถึงการเลือกขนาดการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารด้วย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและควบคุมสถานการณ์ได้ทันที สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

เรียนรู้เพื่อเอาตัวรอด: ทำไมต้องอบรมดับเพลิงขั้นต้น?

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การมีความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถดับไฟเล็กน้อยได้เอง แต่ยังช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น: มากกว่าแค่การดับไฟ

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นไม่ได้สอนแค่เพียงวิธีการดับไฟเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดจากอัคคีภัยอย่างรอบด้าน เช่น:

  1. ทำความเข้าใจธรรมชาติของไฟ: เรียนรู้เกี่ยวกับสามเหลี่ยมของไฟ ประเภทของไฟ และพฤติกรรมของไฟ เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  2. เรียนรู้วิธีป้องกันอัคคีภัย: รู้จักวิธีป้องกันไฟไหม้ในบ้าน ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ ตลอดจนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
  3. ฝึกปฏิบัติการดับเพลิง: เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำ และผ้าห่มดับเพลิง
  4. วางแผนอพยพหนีไฟ: เรียนรู้วิธีอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  5. เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น: รู้จักวิธีปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ เช่น แผลไฟไหม้ และการช่วยเหลือผู้สำลักควัน

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้น?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่สนใจที่จะเพิ่มพูนทักษะในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย

เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์

การเข้าร่วมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ไม่เพียงแต่เป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด

ลงทะเบียนอบรมวันนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก

อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณด้วยความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นวันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอัคคีภัยอย่างมั่นใจ


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,050