การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
หลักสูตรการยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

                
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

 

การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 
 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

11

11 / พฤศจิกายน / 2565

     2,000     1,800 

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

12

12 / ธันวาคม / 2565

 2,000

  1,800  

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

13

19 / มกราคม / 2566

     2,000     1,800 

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

14

4 / กุมภาพันธ์ / 2566

 2,000

  1,800  

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

15

9 / มีนาคม / 2566

     2,000     1,800 

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

16

8 / เมษายน / 2566

 2,000

  1,800  

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

17

15 / พฤษภาคม / 2566

     2,000     1,800 

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

18

9 / มิถุนายน / 2566

 2,000

  1,800  

การยศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (online)

 


  

 

หลักสูตร :  การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย


Ergonomics for Occupational Health and Safety


 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเขา เพื่อให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และได้ผลผลิตสูงสุด จึงเกี่ยวข้องกับการปรับงานให้เข้ากับความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดของคนงาน การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะ
และ
วิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มากที่สุด เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น การใช้การยศาสตร์จึงส่งผลเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์

          1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย

          2ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


 

หัวข้อการอบรม

          1) ความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ (Ergonomics)

          2) องค์ประกอบของการยศาสตร์

          3) การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

                    3.1 หลักการยศาสตร์ในสายงานการผลิต 

                    3.2 หลักการยศาสตร์ในสำนักงาน

          4) การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์

          5) Workshop การปรับปรุงงานตามหลักการทางการยศาสตร์


     

วิธีการอบรม : บรรยาย  ,  Case Study และฝึกปฏิบัติจริง

กลุ่มผู้เข้าอบรม : เจ้าหน้าที่หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม้ และผู้สนใจ

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (6 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%
 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,318