เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม                

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

14

21 / ตุลาคม / 2565

    2,000

1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 15

21 / พฤศจิกายน / 2565 

    2,000

 1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 
 16       12 / ธันวาคม / 2565      2,000     1,840 เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online)  
17

18 / มกราคม / 2566

    2,000

1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 18

18 / กุมภาพันธ์ / 2566 

    2,000

 1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 
 19       15 / มีนาคม / 2566      2,000     1,840 เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online)  
20

19 / เมษายน / 2566

    2,000

1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 21

17 / พฤษภาคม / 2566

    2,000

 1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 
 22       14 / มิถุนายน / 2566      2,000     1,840 เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online)  
23

12 / กรกฎาคม / 2566

    2,000

1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 24

23 / สิงหาคม / 2566

    2,000

 1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 
 25       13 / กันยายน / 2566      2,000     1,840 เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online)  
26

18 / ตุลาคม / 2566

    2,000

1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 27

15 / พฤศจิกายน / 2566

    2,000

 1,840

เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online) 

 
 28       18 / ธันวาคม / 2566      2,000     1,840 เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(online)  
 
 
 
 

 


  

 

หลักสูตร : เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) 

การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 


 

 

หลักการและเหตุผล        

          เนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ พ.ศ. 2551” โดยที่สถานประกอบการฯ ที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ คือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีปริมาณ  ≥ 1,000 ตัน/ปี หรือ ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย มีพื้นที่จัดเก็บ  ≥ 300 ต.ร.ม. หรือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออก,ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย ที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอ๊อกซิไดซ์ หรือวัตถุเปอร์อ๊อกไซด์

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมที่จะสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการ ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม การอบรม จะเป็นการติวเข้มข้อสอบและลองทำข้อสอบเสมือนจริงให้เกิดความมั่นใจในการไปสอบข้อสอบจริงๆของกรมโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากรผู้สอนคือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบตรง และสอบผ่านการขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการมาแล้ว


วัตถุประสงค์

          เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการ

          เพื่อให้เกิดความรู้และทราบแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และผู้ประกอบกิจการวัตถุอันตราย


 

เนื้อหาการอบรม

          -  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          -  การจำแนกสารเคมีตามหลักสากล UN Transportation ,GHS

          -  เกณฑ์การจำแนกสารเคมีวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ

          -  โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์สิ่งติดตั้งคุ้มครองความปลอดภัยการเก็บรักษา

          -  การดูแลรักษาสารเคมี และวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ

          -  ข้อกำหนดพิเศษที่จำเป็นกับสารเคมีวัตถุอันตรายบางประเภท


 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา :  วัน

 

 

การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

  สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,195