หลักสูตร ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

หลักสูตร

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศสถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

  

 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 


ตารางอบรมหลักสูตร

ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ

COMMING SOON

 

 

  

 

หลักสูตร : ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ


 

 

หลักการและเหตุผล        

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

          โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หมวด 2 ข้อ 14 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามข้อ 13 ทุก 5 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต (ข้อ 8) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน (ข้อ 9) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ (ข้อ 10) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ข้อ 11) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (ข้อ 12) โดยจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนครบกำหนด 5 ปี

เนื่องจากการทำงานในสถานที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ แม้ว่าจะได้ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมาแล้วก็ตาม จึงควรจะได้รับการอบรมทบทวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ


วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้นายจ้างได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

          2.2 เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความปลอดภัยในการทำงาน

          2.3 เพื่อให้ลูกจ้างมีความตระหนักในบทบาท และหน้าที่การทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด

          2.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ


 

เนื้อหาการอบรม

          (1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

          (2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

          (3) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

          (4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

          (5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

          (6) ระบบการขออนุญาตการทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อปลอดภัย

          (7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศไม่เกิน 5 ปีและผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ 11 เมษายน 2564 และผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น 

วิทยากรบรรยาย : วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

ระยะเวลาอบรม :1 วัน (3ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมง)

วิธีการอบรม : บรรยายภาคทฤษฎี และใช้สื่อ Powerpoint

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล :ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม


 
การทำงานกับที่อับอากาศ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,047