หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร 4 ผู้)

หลักสูตร

ผู้อนุญาติ  ผู้ควบคุมงาน  ผู้ช่วยเหลือ  ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

( รวมทุกหลักสูตร 4 ผู้ )                


ตารางอบรมหลักสูตร

ผู้อนุญาติ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

(รวมทุกหลังสูตร 4 ผู้)

COMMING SOON 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

มิถุนายน / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon

2

กรกฎาคม / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon

3

สิงหาคม / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon
4

กันยายน / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon
5

ตุลาคม / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon
6

พฤศจิกายน / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon
7

ธันวาคม / 2565

 

 

หลักสูตร ผู้อนุญาติในที่อับอากาศ

Coming Soon

 

 
 
 รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

มิถุนายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon

2

กรกฎาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon

3

สิงหาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon
4

กันยายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon
5

ตุลาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon
6

พฤศจิกายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon
7

ธันวาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ควบคุมในที่อับอากาศ

Coming Soon

 

 
 
 รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

มิถุนายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon

2

กรกฎาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon

3

สิงหาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon
4

กันยายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon
5

ตุลาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon
6

พฤศจิกายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon
7

ธันวาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ

Coming Soon

 

 
 
 รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

มิถุนายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon

2

กรกฎาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon

3

สิงหาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon
4

กันยายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon
5

ตุลาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon
6

พฤศจิกายน / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon
7

ธันวาคม / 2564

 

 

หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

Coming Soon

 

 
 
 

 

 


หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ

 

และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวม 4 หลักสูตร)

 

(Courses for Allowed, Controller, Helpers and Operators

 

in Confined Spaces (4 courses in total))

 

หลักการและเหตุผล        

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้  ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกอบรม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

 
 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

          2. เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ปี 2564

          3. เพื่อให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติในแต่ละบทบาทหน้าที่ และมีความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ


 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

          1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          2. มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย


วิทยากร : วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ อ.XX-XXX    

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop , กิจกรรมกลุ่ม , กิจกรรมสถานการณ์จำลอง

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  อบรม  4 วัน (24 ชม.)

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม : วุฒิบัตรผ่านการอบรม 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล : ผลการทดสอบก่อน – หลังการอบรม ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100%

การทำงานกับที่อับอากาศ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,081