หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

                

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

โรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

  

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจากสิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม นิยามคำว่า "โรคจากการประกอบอาชีพ" หมายถึง โรคหรืออาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมากจากการทำงาน หรือการประกอบอาชีพโรคจากสิ่งแวดล้อม หมายความว่า โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องจากมลพิษ"มลพิษ" หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย สิ่งปนเปื้อน และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย "นายจ้าง" หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้หมายความรวมถึงผู้จ้างงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงาน หรือคณบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้จป.วิชาชีพมีหน้าที่ให้ความรู้ และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน เพื่อทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทราบถึงการเกิดโรคและส่งเลริมสุขภาพอนามัยของพนักงานในสถานประกอบกิจการและปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดจึงควรอบรมหลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อค้นหาปัญหาและปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ของลูกจ้างได้อย่างทันท่วงที

2) เพื่อให้ทราบสาเหตุ และกลไก การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

3) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามั้ยของลูกจ้างและการป้องกั้นโรคจากการประกอบอาชีพ

Visitors: 1,033,193