หลักสูตรการอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง(Transport Safety Manager:TSM)

หลักสูตร

การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
(Transport Safety Manager:TSM)สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

                                                                                                               


                                                                                      แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

 

การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager:TSM)

 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

 

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

13  1 / กรกฎาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
15       3 / สิงหาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
16     22 / สิงหาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
17         4 / กันยายน / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
18 19 / กันยายน / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
19 4 / ตุลาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
20 24 / ตุลาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
21 7 / พฤศจิกายน / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
22    29 / พฤศจิกายน / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ
23 9 / ธันวาคม / 2566      4500      3500      การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (online) ยังไม่เปิดให้บริการ

 

 
 
 

 


หลักสูตร : การอบรมบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง

Transport Safety Manager : TSM

หลักการและเหตุผล           

            ความปลอดภัยด้านการขับขี่ เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจขนส่ง เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้น สร้างความสูญเสียมูลค่ามหาศาล ไม่เพียงแต่เฉพาะตัวรถขนส่งเท่านั้น ยังรวมไปถึงผู้ที่ใช้ทางสัญจรไปมาในทางสาธารณะอีกด้วย ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทที่ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทั้งทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียต่างๆ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากจะป้องกันความสูญเสียด้านต้นทุนได้แล้วนั้น ยังลดความสูญเสียด้านค่าเสียโอกาสในการวิ่งงาน ค่าบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกันภัยที่ลดลง 
            ดังนั้นหลักสูตร การอบรมให้ความรู้ด้านระบบบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง (Transportation Safety Management System) จึงมีความสำคัญ หลักสูตรนี้ จะให้ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการรถ การจัดการผู้ขับรถ การจัดการการเดินรถ การจัดการการบรรทุกและรถโดยสาร และการบริหารจัดการการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

 

วัตถุประสงค์

·  เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

·  สร้างระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นในการปฏิบัติงาน

·  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรที่ดำเนินงานด้านการขนส่งปลอดภัย

·  ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง ค่าเสียโอกาส ค่าเบี้ยประกัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.     ความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง

   - หลักการและพื้นฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางบก

   - กระบวนการบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางบก

   - บทบางของผู้ที่เกี่ยวข้องของความปลอดภัยในการขนส่งทางบก

   - กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง

2.   การบำรุงรักษารถและการตรวจความพร้อมของรถ

   - เทคนิคการตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนออกเดินทาง

   - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

3.   การจัดการพนักงานขับรถ

   - มาตรฐานการทำงานของพนักงานขับรถ

   - มาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย

4.   การวางแผนและปฏิบัติการเดินรถ

   - การวางแผนการเดินทาง

   - ขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเดินทาง

   - วิธีการประเมินความเสี่ยงและการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

5.   ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

   - การตรวจสอบสินค้าและความพร้อมของผู้โดยสารก่อนการเดินทาง

   - ขั้นตอนการทำงานเพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้โดยสาร

   - การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในฐานะผู้ควบคุมรถ

6.   มการจัดการเหตุฉุกเฉิน

   - แผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

   - ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

   - ขั้นตอนการรายงานสถานการณ์และการติดต่อสื่อสาร

   - การจำลองและซักซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. การวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ ในงานขนส่ง

   - ขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนและจัดทำรายงานอุบัติเหตุ

   - เทคนิคการวิเคราะห์และสืบสวนอุบัติเหตุ

   - การจัดทำแผนป้องกัน และข้อบ่งชี้ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

   - จำลองการจัดทำรายงานอุบัติเหตุ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

     - ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานขนส่งในระดับหัวหน้างานขึ้นไป

     - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

     - พนักงานขับรถ

     - ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องด้านขนส่ง


วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :   พนักงานและหัวหน้างาน        

ระยะเวลา : วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี 

  

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


                                          ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,467