อบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น-เครนตามกฎหมายใหม่ ประจำปี 2566/2023

เอกสารอบรม                อบรม inhouse

 
    

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหนือศีรษะ

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

วันที่อบรม

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

สมัครอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

28-30 / พฤศจิกายน / 2565

4,500

4,000

 หลักสูตร – ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

           

12-14 / ธันวาคม / 2565

4,500

4,000

 หลักสูตร – ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

             
 
 
 
 
 
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  (3 วัน)

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

   26  12-14 / มิถุนายน / 2566     5,200    4,940  ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   27  10-12 / กรฎาคม / 2566     5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   28 2-4 / สิงหาคม / 2566      5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   29 4-6 / กันยายน / 2566     5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   30 4-6 / ตุลาคม / 2566     5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   31  30 ตุลาคม -1 / พฤศจิกายน / 2566     5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  
   32 6-8 / ธันวาคม / 2566      5,200    4,940 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น   
 
 
 

    

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร 

ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น 

ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (เครน 4 ผู้)

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

30  29-30 / พฤษภาคม / 2566     4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
    31 27-28 / มิถุนายน / 2566      4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น   
    32 13-14 / กรฎาคม / 2566       4,500     4,000  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
33  15-16 / สิงหาคม / 2566     4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
    34 12-13 / กันยายน / 2566      4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น   
35 25-26 / ตุลาคม / 2566       4,500     4,000  ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
36  16-17 / พฤศจิกายน / 2566     4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น  
    37 14-15 / ธันวาคม / 2566      4,500    4,000 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะหอ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น   
 
 
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 
 
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

   27  1-2 / มิถุนายน / 2566     4,400    4,180 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  
   28 3-4 / กรฎาคม / 2566     4,400    4,180  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  
   29 10-11 / สิงหาคม / 2566     4,400    4,180 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
   30 1-2 / กันยายน / 2566     4,400    4,180  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
   31 2-3 / ตุลาคม / 2566     4,400    4,180 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
   32 2-3 / พฤศจิกายน / 2566     4,400    4,180 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
   33 1-2 / ธันวาคม / 2566      4,400    4,180  ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  
 
 
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

   27  30-1 / กรฎาคม / 2566     4,400    4,180 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
   28  7-8 / สิงหาคม / 2566     4,400    4,180 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
   29 7-8 / กันยายน / 2566     4,400    4,180  ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
   30  11-12 / ตุลาคม / 2566     4,400    4,180 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
   31 8-9 / พฤศจิกายน / 2566     4,400    4,180 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
   32 11-12 / ธันวาคม / 2566      4,400    4,180 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  
 
 
 

   

 ตารางอบรม เครน (ปั้นจั่น) ตามกฎหมาย

 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สถานที่ - HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

46  26 / พฤษภาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   47  10 / มิถุนายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
48  26 / มิถุนายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
49  7 / กรกฎาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   50  25 / กรกฎาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
51  5 / สิงหาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
52  18 / สิงหาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
53  15 / กันยายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
54  29 / กันยายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   55  9 / ตุลาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
56  28 / ตุลาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
57  6 / พฤศจิกายน / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
58  25 / พฤศจิกายน / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
59  9 / ธันวาคม / 2566     1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  
   60  18 / ธันวาคม / 2566
    1,800    1,710    ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  

 

 

 


สัญญาณมือเครนสากล

เครน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปั้นจั่น“

“เครน” คือ เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของหนัก ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น

ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ มี 2 แบบ

          คือ เครนเคลื่อนที่ได้ (Mobile Cranes) และเครนเคลื่อนที่ไม่ได้ (Stationary Cranes)

 

อบรมเครนชลบุรี-อบรมเครน2565-อบรมเครน

 

 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม เครน-ปั้นจั่น พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่ปรับอากาศ

 

ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

 

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 


 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


  

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,329