อบรม 5 ส. และความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส

หลักสูตร 5ส. และความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันมีการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการบริหารและการส่งเสริมผลการดําเนินงานคือการนําเครื่องมือทรงประสิทธิภาพมาใช้ และเครื่องมือพื้นฐานขององค์กรที่สําคัญและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ 5ส และ Kaizen เพราะ 5ส. เป็นฐานของระบบการบริหารและการผลิตทั้งหมดและ Kaizen เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนางานย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นสิ่งส่งเสริมในการบริหารและการสร้างเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาและบริหารธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จขององค์กรต่อไป


วัตถุประสงค์

•ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติ 5 ส. และ Kaizen (5s & Kaizen)

•ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําเครื่องมือ  5 ส. และ Kaizen ไปใช้ในงานเพือพัฒนาองค์กรต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

•5 ส. เป็นเครื่องมือสําคัญต่อการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างไร

•หลักการ 5 ส. ที่เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพ โดยเป็นพื้นฐานต่อการบริหารทั้งหมดเป็นอย่างไร

•Kaizen คืออะไร ทําไมจึงเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

•ทําอย่างไรถึงจะรักษา 5 ส. และ Kaizen ให้อยู่คู่กับองค์กรของเราตลอดไป

หลักสูตรการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( KAIZEN)

 • หลักการและเหตุผล

  องค์กรของท่านยังทำงานที่เหนื่อยหนัก แต่ได้ผลงานไม่คุ้มค่า มีการยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอบรมพัฒนาพนักงาน หากเป็นเช่นนั่นแสดงว่าในองค์กรของท่านไม่รู้จัก “ไคเซ็น” และไม่ได้นำไคเซ็นมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร ซึ่งหากองค์กรได้นำเอาวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องมาใช้แล้วปัญหาในการทำงานจะเกิดความผิดพลาดน้อยลง

  ดังนั้น หลักสูตร “การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( KAIZEN)” จึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ให้องค์กรเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะไคเซ็นจะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี  “เรื่องที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำ” อยู่อีกมากในกระบวนการทำงานในองค์กรของท่าน

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการปรับปรุงงานทั่วทั้งองค์กร ( KAIZEN)

  2. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงเทคนิคและเครื่องมือที่จะช่วยให้การปรับปรุงงานแบบไคเซ็นให้ประสบผลส าเร็จ

  และสามารถน ามาใช้กับองค์กรได้จริง

  3. ผู้เข้าอบรมจะมองเห็นปัญหาและแนวทางการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นด้วยตัวเอง เพื่อน มาใช้ในองค์กร

  ได้อย่างถูกต้องและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

  หัวข้อวิชาในการสัมมนา

  1. ไคเซ็นคืออะไร

  2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

  3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

  4. เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

  5. เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์

  6. กรณีศึกษา

  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  พนักงาน, หัวหน้างาน

  จำนวนผู้เข้าอบรม        
        50 คน

  ระยะเวลาการอบรม   จำนวน 1วัน

   

  หมายเหตุ    เนื้อหาของหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของบริษัท

   

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 1,104,234