หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย-จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ, จป-เทคนิค, อบรม ไฟฟฟ้า-นครปฐม-ชลบุรี

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ

           ออฟฟิศซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยงระหว่างการทำงาน
          การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยกําลังคน
          ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
           ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
         ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
           การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
           การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล  
          หลักสูตรการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)
           การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ 
         หลักการการทำงานด้วยความปลอดภัยกับความร้อน
แก๊ส และไฟฟ้า
       หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน
           การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
            การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ”KYT
          การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี  
           ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร


 แผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ

ประจำปี 2562-2019  พื้นที่ ชลบุรี

 

เดือน

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สิงหาคม

23 / สิงหาคม / 2562

1,500

1,425

7000028-การฝึกขับรถยนต์ และโฟล์คลิฟท์

 เต็ม

 

30 / สิงหาคม / 2562

1,800

1,600

7000029-เทคนิคงานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า


กันยายน

2 / กันยายน / 2562

3,500

3,325

4000041-ความปลอดภัยในการเชื่อม

 

5 / กันยายน / 2562

2,500

2,375

4000037-การยศาสตร์

 

 

9 / กันยายน / 2562

3,500

3,325

4000042-กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF

 

 

10 / กันยายน / 2562

2,500

2,375

4000012- KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

 

 

12 / กันยายน / 2562

2,500

2,375

4000038-การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)

 

 

16 / กันยายน / 2562

2,500

2,375

4000043-การจัดกิจกรรมความปลอดภัยภายในองค์กรสไตล์

 

 

17 / กันยายน / 2562

3,500

3,325

4000024-การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสากล

 

 

20 / กันยายน / 2562

3,500

3,325

4000032-การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

 

 

24 / กันยายน / 2562

3,500

3,325

4000025-มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ


 

26 / กันยายน / 2562

15,000

14,250

4000040-วิทยากรภายในด้านความปลอดภัย

 

ตุลาคม

1 / ตุลาคม / 2562

3,500

3,325

4000026-การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ

 

 

7 / ตุลาคม / 2562

1,500

1,425

7000028-การฝึกขับรถยนต์ และโฟล์คลิฟท์

 

 

8 / ตุลาคม / 2562

4,500

4,275

4000027- การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล

 

 

15 / ตุลาคม / 2562

3,500

3,325

4000028-มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

 

 

21 / ตุลาคม / 2562

1,800

1,600

7000029-เทคนิคงานเชื่อมแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้า

 

 

29 / ตุลาคม / 2562

1,500

1,425

7000027-การผูกมัด ยึดตึงในการบรรทุกสินค้า

 

ธันวาคม

23 / ธันวาคม / 2562

1,500

1,425

7000027-การผูกมัด ยึดตึงในการบรรทุกสินค้า

 

 
  แผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ

ประจำปี 2562-2019  พื้นที่ ระยองเดือน

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

กันยายน

5 / กันยายน /2562

2,500

2,375

4000037 - การยศาสตร์

 

 

12 / กันยายน /2562

2,500

2,375

4000038 - การวิเคราะห์งานและประเมินด้วยความปลอดภัย (JSA)

 

 

13 / กันยายน /2562

3,500

3,325

4000031 - ความปลอดภัยในการทำงานสารเคมีสารเคมี

 

 

17 / กันยายน /2562

3,500

3,325

4000024 - การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสากล

 

20 / กันยายน /2562

3,500

3,325

4000032 - การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

 

 

23 / กันยายน /2562

2,500

2,375

4000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

24 / กันยายน /2562

3,500

3,325

4000025 - มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ตุลาคม

1 / ตุลาคม /2562

3,500

3,325

4000026 - การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ

 

8 / ตุลาคม /2562

4,500

4,275

4000027 - การออกแบบระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสากล

 

ชื่อหลักสูตรด้านความปปลอดภัย

TPD-0229 หลักสูตร โครงการอนุรักษืการได้ยิน

TPD-0230 หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม

TPD-0232 หลักสูตร การโต้ตอบภาวะสารเคมีรั่วไหล

TPD-0233 หลักสูตร การยศาสตร์

TPD-0239 หลักสูตร การอนุรักษ์การได้ยิน

TPD-0240 หลักสูตร ออฟฟิศซินโดรม

TPD0241 หลักสูตร BBS

TPD0242 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS18001

TPD-0243 หลักสูตร การยกและเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยกำลังคน

TPD0244 หลักสูตร การทำงานด้วยความปลอดภัยกับความร้อนแก๊สและไฟฟ้า

TPD0245 หลักสูตร การและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน

TPD0247 หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัย

TPD0248 หลักสูตร การบ่งชี้อันตรายและการประเมิรความเสี่ยง

TPD0201 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ( Safety officer at Supervisor Level )

TPD0202 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ( Safety officer at Executive Level )

TPD0203 หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

TPD0204  หลักสูตร  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Commitee on Occupational Safety and Working)

TPD0205 หลักสูตร  เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

TPD0206 หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

TPD0207 หลักสูตร  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR)

TPD0208 หลักสูตร  หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

TPD0209  หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

TPD0210 หลักสูตร  ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ  สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

TPD0211 หลักสูตร  ผู้สอนกิจกรรมความปลอดภัยการหยั่งรู้อันตราย  KYT

TPD0212 หลักสูตร เทคนิคการสอนด้านความปลอดภัยในการทำงาน

TPD0213 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น

TPD0214 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Signal Man and Rigger of Crane)

TPD0215 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Crane Supervisor)

TPD0216 หลักสูตร หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น   (หลักสูตร 1 วัน)

TPD0217 หลักสูตร หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น    (หลักสูตร 3 ชม.)      (Review of the course work on Crane)

TPD0218 หลักสูตร เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

TPD0218 หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ

TPD0219 หลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูงรถเรือปั้นจั่น

TPD0220 หลักสูตรการตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

TPD0221 หลักสูตร การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุง(เชิงปฏิบัติ)

TPD0222 หลักสูตร หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

TPD0223 หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (Safety on using of Chemical Substance)

TPD0224 หลักสูตร การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม  Electrical System Installation

TPD0225 หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

TPD0226 หลักสูตร ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน

TPD0227 หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง  Risk Assessment

TPD0228  หลักสูตรหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

TPD0231 หลักสูตร ทบทวนจป.หัวหน้างาน

TPD0234 หลักสูตร การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง

TPD0235 หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย

TPD0236 ENG VERSION

TPD0237 จป.เทคนิค

TPD0238 หลักสูตร การป้องกันและควบคุมสารเคมี

TPD0246 หลักสูตร การทำงานบนที่สูงโรยตัว

                 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.

  หากท่านที่สนใจรูปแบบ In House Training > 098-2819879, 097-2370949, 091-2345669

  Public Training > 038-387717, 038-387718, 086-3699225

 ** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **

เพิ่มเพื่อน

 

Visitors: 644,449