รายละเอียดหลักสูตรอบรม : ออฟฟิศซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยงระหว่างการทำงาน

หลักสูตร : ออฟฟิศซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยงระหว่างการทำงาน

Office Syndrome and the Risk Assessment During Operation

หลักการและเหตุผล  

            ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome)เป็นอาการบาดเจ็บของร่างกายที่เกิดจากการทำงาน  โดยเกิดขึ้นกับพนักงานหรือกลุ่มคนที่ทำงานกับสำนักงาน (Office)  โดยอาการปวดคอ ไหล่ หลัง  เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ต้องทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งท่าทาง หรือลักษณะการทำงานส่งผลให้ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ และบางท่าทางทำให้เกิดอาการตึง ยึด จนเกิดอาการปวดในที่สุดซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว มีความรู้และความเข้าใจต่อสาเหตุทีทำให้เกิดอาการ และเห็นภัย และมีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการของออฟฟิศ ซินโดรม  อันจะเป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome)
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome)
- เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดี กับการทำงานในสำนักงาน

 

เนื้อหาการอบรม

-  การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน
-  ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?
-  อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?
-  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศ ซินโดรม
-  ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมคุ้มกันออฟฟิศ ซินโดรม
-  การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:  พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา:  1 วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

                                                                         


Visitors: 1,163,052