รายละเอียดหลักสูตรอบรม :  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
Job Safety Analysis (JSA)

 

หลักการและเหตุผล        

          Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 -      ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถการประเมินความเสี่ยง

        โดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

-       ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

-  การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน

-  ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?

-  อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?

-  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศ ซินโดรม

-  ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมคุ้มกันออฟฟิศ ซินโดรม

-  การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศ

    ซินโดรม

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:  พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน 

ระยะเวลา:  1 วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

Visitors: 845,752