รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล  

หลักการและเหตุผล

                    การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่อง จักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ แต่สิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นพื้นฐานของกิจกรรม อื่นๆ อีกหลายกิจกรรม  กิจกรรม 5 ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5 ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
  3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

              - 5ส กับการเพิ่มผลผลิต

              - แนวคิดและความสำคัญของ 5 ส

              - การดำเนินกิจกรรม 5 ส

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)

ผู้เข้าร่วมอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 52,028