รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล ในโรงงาน

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมอบรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล 

ปี 2020 

หลักการและเหตุผล

                    การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่อง จักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ แต่สิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง 

                    หลักสูตร อบรม 5 ส สำหรับกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นพื้นฐานของกิจกรรม อื่นๆ อีกหลายกิจกรรม  กิจกรรม 5 ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะ 5 ส โรงงานอุตสาหกรรม 

 

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5 ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรม  5 ส อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
  3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส โรงงาน 5 ส สำนักงาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

              - 5ส กับการเพิ่มผลผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม

              - แนวคิดและความสำคัญของ 5 ส  มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส

              - การดำเนินกิจกรรม 5 ส โรงงานและสำนักงานที่ สถานประกอบกิจการ

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน 5 ส (5S safety)

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop 5S)

ผู้เข้าร่วมอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้เพื่อสะดวกในการดำเนินจัดบรรยาย เกี่ยวกับ 5 ส

 

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***


** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน


Visitors: 1,125,660