รายละเอียดหลักสูตรอบรม :  หลักสูตรการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

หลักสูตร : หลักสูตรการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

หลักการและเหตุผล        

          การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรจะได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งข้อคิดเห็นของตนต่อผู้บริหาร ซึ่งอาจจะเป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารได้รู้และหาทางแก้ไขก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งประเด็นหลังนี้จัดเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์มาก เพราะเป็นที่แน่ชัดว่าทุกองค์กรจะต้องมีปัญหาภายในที่หมักหมมอยู่รอการแก้ไข       การที่มันไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจเป็นเพราะไม่รู้จะเริ่มที่ใคร และบางปัญหาอาจเป็นปัญหาข้ามสายงานที่ไม่อยู่ในความสามารถของผู้ที่มองเห็น การเสนอแนะและการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อระบบการบริหารและจัดการภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

-  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจระบบการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

-  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

- สามารถนำระบบของกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)ไปใช้ในองค์กร

 

เนื้อหาการอบรม

-  ที่มาของกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

-  กิจกรรมเสนอแนะมีความสำคัญอย่างไร?

-  การนำเทคนิคกิจกรรมเสนอแนะเข้ามาใช้ในระบบการบริหารและจัดการภายในองค์กร

-  Work shop การฝึกการทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:  หัวหน้างาน ผู้ดำเนินงานกิจกรรมการเสนอแนะ

ระยะเวลา:  1 วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

Visitors: 45,485