รายละเอียดหลักสูตรอบรม : หลักการการทำงานด้วยความปลอดภัยกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า

หลักสูตร : หลักการการทำงานด้วยความปลอดภัยกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

          สภาพการปฏิบัติงานล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องให้ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการป้องกันอันตราย และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่นหน้างานหรือสภาพการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า  ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในหลักการปฏิบัติกับสิ่งดังกล่าว ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1)    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติ ระบบการทำงานกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า
2)    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในหน้าระบบการทำงานกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
3)    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงในหลักการปฏิบัติงาน
4)    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้หลักการป้องกันตัวเองและผู้อื่น หากเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับความร้อน แก๊ส  และไฟฟ้า

 

เนื้อหาการอบรม

          1)  ธรรมชาติเกี่ยวกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า

          2)  หลักการและเทคนิคการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงานกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า

          3)  Work shop การป้องกันอันตรายและการประเมินความเสี่ยงทำงานกับความร้อน  แก๊ส และไฟฟ้า

          4) หลักการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติภัยกับความร้อน แก๊ส และไฟฟ้า

 

วิทยากร :                 ผู้ทรงคุณวุฒิ    
วิธีการอบรม:             การบรรยาย , Workshop
สถานที่อบรม:           บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรม:          พนักงาน/หัวหน้างาน
 ระยะเวลา:               1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 45,484