รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

หลักสูตร : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work


หลักการและเหตุผล 

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน ( Risk  Assessment )  เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน  สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้      

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
- เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
- เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน,แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ

เนื้อหาการอบรม 

  • การประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย
  • หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  • ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
  • เทคนิคและวิธีการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • ฝึกปฏิบัติจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของงานตนเอง
  • มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในส่วนงานของตนเองทุกงานที่มีความเสี่ยงอันตรายพร้อมนำส่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ    

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop  

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ 

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน     

ระยะเวลา : 1 วัน 

สถานที่อบรม : บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้


Visitors: 1,155,050