หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  (Safety of Working Scaffolds)

หลักการและเหตุผล

นั่งร้านได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมีการใช้นั่งร้านหลายรูปแบบรวมทั้งวัสดุประเภท สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ส่วนใหญ่มักเกิดจากนั่งร้านที่ใช้วัสดุรวมทั้งการประกอบและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน และอีกส่วนหนึ่งใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้นั่งร้านรับนํ้าหนักเกินกว่าที่จะรับได้ทำให้หักพังและถล่ม การติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มและทรุดตัว และไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งาน ดังนั้น การจัดอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย ลดความสญเสีย และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับนั่งร้าน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้านอย่างปลอดภัย


 วัตถุประสงค์

ü เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ในทำงานบนนั่งร้าน

ü เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคนิคการค้นหาความเสี่ยง ในการป้องกันอันตราย

ในทำงานบนนั่งร้าน

ü เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมติดตั้งนั่งร้านและตรวจสอบนั่งร้านให้ถูกวิธีและปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นของนั่งร้าน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนั่งร้าน

2. การค้นหาความเสี่ยงความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งนั่งร้าน

3. เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม     : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop)

ผู้เข้าร่วมอบรม  : ผู้บควบคุมดูแลงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม    :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HRD ESIE CENTER) .ชลบุรี

ภาพการอบรม การติดตั้งนั่งร้าน ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.

  In House Training > 098-2819879, 097-2370949, 091-2345669

  Public Training > 033-135-009 หรือ 086-3699225

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 816,062