หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)

หลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) 

หลักสูตร  1 วัน

---------------------------------------------------------------

เช้า

1. มาตรฐานโลกต้องการให้มี Compliance Risk Management และ Best Practices ด้าน Compliance Risk Management ที่เป็นกรอบสากล

1.1Good Governance

1.2COSO Internal Control

1.3SOX or J-SOX

1.4ISO 31000 Risk Management

1.5ISO 26000 Social Responsibility

1.6ISO 22301 Business Continuity Management

1.7GRC : Governance , Risk Management and Compliance

2.นิยามของ Compliance สมัยใหม่ ที่กำหนดจาก มาตรฐานบัญชี ตลาดและสังคม

3.ความสำคัญของ Compliance Risk และขอบเขตของการบริหาร Compliance Risk Management

4.งานกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานแยกออกเป็น 3 เส้า งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  งานตรวจสอบและ Compliance Unit

5.ความเสี่ยงด้าน Compliance Risk ของงานการตลาด งานขาย และงานสนับสนุน       

6.หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติงานของเจ้าของภาระงานก่อนมี Compliance Unit

7.การให้ความรู้พื้นฐานของหน้าที่ Compliance Unit

8.บทบาทที่ต้องมี Compliance ในการบริหารความเสี่ยงที่แยกออกมาจาก Audit และ Legal Risk

9.การกำกับตามประเภทของงานและรูปแบบของรายงานจากหน่วยงาน Compliance Unit

9.1 Financial Compliance

9.2 Operation Compliance

12.   การพัฒนางาน Compliance ด้วย Roadmap

13.นำเสนอและสรุปผล

                  รับจัด IN-House Training สนใจหลักสูตรติดต่อคุณจอย เบอร์ 091-23456-69 

*******************************************************

Visitors: 52,022