TPD0207 - หลักสูตร - การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) -safetyrayong-เซฟตี้ระยอง-อบรมการยศาสตร์ ชลบุรี ระยอง

หลักสูตร :การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

หลักการและเหตุผล

          ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรให้ความรู้กับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี แล้วก็ตาม ดังนั้นการจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องระบบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นความสำคัญในการสร้างความรู้สึกปลอดภัย และความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน ในการช่วยกันดูแลพนักงานที่เกิดความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติแบบกระทันหัน ก่อนการช่วยชีวิตจากทางการแพทย์และพยาบาลต่อไป


วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร

 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

          1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (First Aid) เป็นหลักสูตรสอนการปฐมพยาบาลระดับพื้นฐานที่พนักงานทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ

          2. การช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)  การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ จากวิทยากรมืออาชีพที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง พร้อมปฏิบัติจริง

          3. work shop การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ  (CPR)

  

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพ

วิธีการอบรม    : การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop) 

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน 

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม   :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

                          และ HROD ESIE CENTER สาขา อีสเทริ์นซีบอร์ด พลาซ่า จังหวัดระยอง 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
Visitors: 45,486