หลักสูตร - ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงาน

หลักสูตร :ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงาน
ขับรถขนส่งและรถหัวลาก

หลักการและเหตุผล

          การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อฝึกอบรมพนักงานชับรถขนส่ง, รถหัวลากให้มีความรู้ ทัศนคติในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโลจิสติกส์ด้านความปลอดภัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

  1. หน้าที่และความรับผิดชอบของ พขร.
  2. สาเหตุของอุบัติเหตุ
  3. Defensive Driving Skill (DDK) - การมองเห็นไกล - การมองเห็นภาพรอบด้าน - การเคลื่อนไหวสายตาเป็นประจำ - การหาทางเอาตัวรอด - การส่งสัญญาณให้เขาเห็น(การแสดงตัว)
  4. พรบ.จราจรทางบกและป้ายจราจรต่างๆ
  5. การบริหารจัดการ ความเหนื่อยล้า

               - สัญญาณบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า

               - ข้อควรคำนึงและแนวทางแก้ไข

               - การจัดการความเครียด

               - ผลกระทบที่เกิดจากความไม่พร้อม

   6. การขับรถให้ปลอดภัยในสภาวะการณ์ต่างๆ  

                 - การขับรถให้ปลอดภัยในเวลากลางคืน

                 - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะฝนตก

                 - การขับรถให้ปลอดภัยในขณะหมอกลง

                 - การขับรถลงที่ลาดชันให้ปลอดภัย

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย

ผู้เข้าร่วมอบรม :  พนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่ง หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถหัวลาก,รถขนส่งอยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 878,389