Train the Trainer, หลักสูตร อบรมวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร :เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(Train the Trainer of Safety at Work on Electrical for Employees Working with Electricity)


Visitors: 1,149,149